Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja sadržaja korporativnih Internet stranica Mlekara Šabac AD Šabac na adresi www.mlekara-sabac.com

Internet prezentaciju www.mlekara-sabac.com (dalje u tekstu: Prezentacija) pokrenula je i uređuje Mlekara Šabac AD Šabac, Krsmanovača bb Šabac, Srbija (u nastavku: mlekara-sabac.com). Prvim korišćenjem Internet prezentacije smatraćemo da ste se u celosti upoznali sa ovim uslovima, da su Vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni sa njima, molimo da ne pristupate Prezentaciji i ne koristite njen sadržaj. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uslove korišćenja, molimo Vas da se obratite našem uredništvu na adresu office@mlekara-sabac.com

Izgled i sadržaj Prezentacije i Uslovi korišćenja podložni su povremenim ažuriranjem podataka, pa vas stoga molimo da ih povremeno proučite u celosti, kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatraćemo da svako Vaše korišćenje Prezentacije predstavlja Vaše prihvatanje svih eventualnih izmena. Predmetni uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

1. Uslovi korišćenja

Dopušteno korišćenje

Preuzimanje i ispis obaveštenja, materijala, obrazaca i sl. i pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u lične svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učešće u prenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju i svakoj drugoj vrsti upotrebe celovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovоg dela i odabir i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričite saglasnosti u pisanom obliku mlekara-sabac.com i/ili drugih nositelja prava korišćenja autorskih dela i autora. Ako je takva saglasnost izdata, nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili intelektualno vlasništvo.

Korišćenje u trgovačke svrhe

Zabranjeno je koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju i u druge trgovačke svrhe osim kupovine od mlekara-sabac.com. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez odobrenja mlekara-sabac.com u pisanom obliku. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje sramotnih, uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane i posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Zato mlekara-sabac.com zadržava pravo (ali ne i obavezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njihovim stranicama u celosti ili delimično izbriše.

Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala (uključujući, ali ne isključivo, predloge, ideje, crteže, recepte) na ovu adresu, automatski izdajete (ili garantujete da je vlasnik materijala izričito dopustio) mlekara-sabac.com neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korišćenje, adaptiranje i menjanje, uklapanje u druge radove, prevode, objavljivanje, prenos i distribuciju po čitavom svetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade.

2. Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada mlekara-sabac.com, ili je ustupljen ovoj kompaniji, a u vlasništvu je trećih osoba. Mlekara-sabac.com takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove Prezentacije. Nadalje, ova Prezentacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posedu ove kompanije ili u vlasništvu trećih osoba, a mlekara-sabac.com je nosilac licence. Ne smete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj Prezentaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Slike i video sadržaj

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj Prezentaciji isključivo su vlasništvo mlekara-sabac.com. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Prezentaciji pripada kompaniji odnosno trećim osobama-partnerima mlekara-sabac.com. Sva su prava zadržana. Dozvola se može dati subjektima radi korišćenja tih materijala isključivo u komunikacijske, marketinške, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala sa Prezentacije nije dopuštena.
Definisana dozvola i način korišćenja stranica ove Prezentacije ne sme se prenositi, podugovarati ili dodeljivati i svaki nameravani i pokušani prenos, podugovaranje ili dodeljivanje smatraće se ništavnim. Korišćenjem materijala sa Prezentacije, medijski korisnici obavezuju se da će se u potpunosti pridržavati ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

3. Garancije i uskraćivanje prava

Kako bi se na Prezentaciji objavljivali tačni i aktuelni podaci mlekara-sabac.com će uložiti razuman napor, ali ne preuzima odgovornost za njihovu tačnost i potpunost kao što ne daje ni pravo prigovora u tom smislu. Osim garancije za proizvode koje je mlekara-sabac.com izričito objavila, mlekara-sabac.com naglašava da sve materijale i sadržaje na internet prezentaciji treba uzeti „takvima kakvi jesu“ i da se mlekara-sabac.com ne smatra odgovornim za eventualne posledice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na internet stranicama. Mlekara-sabac.com ne garantuje da će ova internet prezentacija uvek biti dostupna i raspoloživa i da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove internet prezentacije na svoju vlastitu odgovornost. Mlekara-sabac.com ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg dela ove internet prezentacije, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove internet stranice, izrekom prihvataju da obeštete mlekara-sabac.com za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala sa internetskih stranica od istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu. Nadalje, mlekara-sabac.com i dobavljači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost podataka, proizvoda ili postupaka ovde prikazanih i ne garantuje da korišćenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemiravati privatna prava.

Politika zaštite ličnih podataka na Prezentaciji mlekara-sabac.com

Želimo jasno reći da prilikom poseta Prezentaciji vaši lični podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obavezujemo se da, osim zbog zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) sa ličnim podacima po kojima Vas je moguće identifikovati, bilo e-mail porukom sa pitanjem ili komentarom ili preko obrasca koji nam dostavljate e-mail poštom, te podatke koristimo sa ciljem ispunjenja vaših zahteva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja ili primedbe, reklamacije. Maloletne osobe sadržaje na Prezentaciji mlekara-sabac.com mogu koristiti isključivo uz dozvolu roditelja, odnosno na vlastitu odgovornost.

Uskraćivanje prava na reklamiranje

Spominjanje bilo kog konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ili slično ne znači nužno da ga mlekara-sabac.com ili bilo koji od njegovih zaposlenih i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizuje.

Uskraćivanje prava na spoljne veze

Pojava spoljnih hiperlinkova ne znači da mlekara-sabac.com, dobavljači ili pokrovitelji reklamiraju takve spoljne Internet prezentacije ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. Mlekara-sabac.com niti bilo ko od njenih zaposlenih, pokrovitelja i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadrže takve spoljne lokacije. Spoljne veze na ovim stranicama u skladu su sa politikom mlekara-sabac.com, koji nije odgovoran za sadržaj bilo kog povezanog sajta koji je dobio od svojih poslužitelja. Veze mogu uključivati tekstualne linkove, male slike, ikone ili sličice koje ilustruju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.

4. Promene i prestanak Uslova korišćenja

Mlekara-sabac.com zadržava pravo izmene ili prekida svih ili bilo kojeg dela ove Prezentacije i Uslova korišćenja u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obavešteni. Uslovi korišćenja primenjuju se do njihovog raskida sa vaše ili sa strane mlekara-sabac.com. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korišćenja ove Prezentacije i poništavanje svih materijala i sadržaja preuzetih i korišćenih sa iste.